Hội nghị kiểm điểm, tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý dự án truyền tải điện năm 2022

Thứ sáu, 18/11/2022 | 17:00 GMT+7
Chiều ngày 18/11/2022, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – đã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) năm 2022

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Nguyên  - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT, đ/c Vũ Trần Nguyễn - UV BCH Đảng bộ EVNNPT; Chánh Văn phòng và Trưởng các ban tham mưu của Đảng ủy EVNNPT.

đ/c Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã dự và chỉ đạo Hội nghị

 

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Trong năm 2022, Đảng ủy NPTPMB đã kịp thời, chủ động tiếp cận, triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy các cấp đến các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đợt học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự đạt 100%.

Bám sát chỉ đạo và làm tốt công tác quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy NPTPMB đã có các giải pháp đúng đắn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với tình hình thực tế của đơn vị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy NPTPMB được thực hiện một cách nghiêm túc, các chương trình hành động được xây dựng và triển khai đến các chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

đ/c Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB báo cáo

Đảng ủy NPTPMB đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ cơ sở để có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành học tập hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (tháng 3/2022). Đảng ủy đã tích cực chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kèm theo quy chế làm việc và tổ chức thực hiện. 

Đảng ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của EVNNPT, NPTPMB, đưa các chỉ thị, nghị quyết gần gũi, thực tế, cụ thể đến từng CBCNV trong Ban. Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc hoàn thành các mục tiêu cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện.

Đến nay, Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; nếp sống văn hóa của cán bộ, đảng viên, công nhân viên được nâng cao.

Đảng ủy NPTPMB chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức, cán bộ. Tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy NPTPMB nhiệm kỳ 2022 – 2025. Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm, chỉ đạo các chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên phát hiện, đề xuất giới thiệu cho đảng các cá nhân quần chúng ưu tú để Đảng ủy xem xét cho đi học lớp cảm tình đảng.

Đảng bộ đã luôn bám sát các Quy định, Quy chế của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy EVN, Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy NPTPMB về công tác cán bộ để thực hiện trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ, bổ sung cấp ủy và công tác quy hoạch cán bộ, cấp ủy với phương châm Đảng lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ. Cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cũng như điều động và bổ nhiệm đều phát huy được năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm với cương vị phụ trách và đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của NPTPMB trong những năm qua.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, Đảng ủy NPTPMB đã tổ chức kiểm tra Chi bộ 3 và đồng chí Bí thư Chi bộ 3; giám sát Chi bộ 2 và đồng chí Bí thư Chi bộ 2 trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số công tác trọng tâm khác.

đ/c Võ Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy NPTPMB báo cáo

Đảng ủy NPTPMB đã lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công nhân viên nắm rõ và nghiêm túc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Văn hóa EVNNPT. Về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể - chính trị. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, đặc biệt là với đơn vị mới thành lập, trong thời gian qua, công tác dân vận trong Đảng bộ đã được triển khai, phát huy dân chủ trong xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách; chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng để giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc của CBCNV; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của của CBCNV, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy đã kết hợp lồng ghép các chương trình từ thiện tại các địa phương có các dự án của ban thực hiện. Năm 2022, Đảng bộ NPTPMB đã lãnh đạo chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên NPTPMB tổ chức chương trình thiện nguyện An sinh xã hội tại một số xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn NPTPMB đã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động tham gia góp ý, xây dựng các đề án, văn bản về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến CBCNV; thăm hỏi, trợ cấp cho CNVCLĐ ốm đau, gặp khó khăn.

Đến nay, Ban QLDA truyền tải điện đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được EVNNPT giao năm 2022 và đang chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2022-2025.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng

Đặc thù của Ban là một đơn vị ra đời sau, nhân sự ít (khi so sánh tương quan với các Ban A miền của Tổng công ty), số lượng dự án nhiều (mặc dù tổng mức đầu tư thấp, nhưng các dự án vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định); nhân lực có nhiều trường hợp chưa từng làm về công tác quản lý dự án. Trước tình hình đó, Lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Ban đã ý thức được NPTPMB phải đi tắt đón đầu và do đó Chuyển đổi số là cứu cánh, góp phần quyết định sự thành bại của Ban.

NPTPMB đã đạt được nhận thức chung, từ các CBCNV đến các lãnh đạo về việc suy nghĩ ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng CNTT vào từng công việc thường ngày. Dần phát huy được sức mạnh tập thể của NPTPMB trong công tác chuyển đổi số. NPTPMB đã tích cực ứng dụng các nền tảng mạng xã hội trong làm việc nhóm, áp dụng trong quá trình lập và trình duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và rút ngắn được thời gian thẩm tra tại NPTPMB; áp dụng giải pháp số hóa sử dụng QR-code trong công tác quản lý vật tư; và chú trọng nâng cao ý thức chuyển đổi số, bảo mật an toàn thông tin cho các CBCNV.

Chuyển đổi số là một quá trình bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức, chính vì vậy Đảng uỷ NPTPMB chủ trương đưa các video bài giảng, Hội thảo về chuyển đổi số, An toàn thông tin lên website của NPTPMB, lên màn hình hiển thị lịch tuần để các cán bộ công nhân viên có thể thường xuyên trao đổi, học hỏi.

Ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban A đã tích cực sử dụng phần mềm IMIS 2.0, trong đó có các module triển khai áp dụng tại công trường như Nhật ký thi công điện tử, Biên bản nghiệm thu điện tử. Ngoài ra, tại các công trường của Ban A, đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát từ xa, đảm bảo công tác giám sát thi công xây dựng được nâng cao, có thể giám sát từ xa, trong và ngoài giờ hành chính.

đ/c Nguyễn Quang Anh – UVBCH Đảng bộ NPTPMB báo cáo

Hiện nay, NPTPMB đang làm việc với các công ty cung cấp dịch vụ CNTT, để xây dựng phần mềm hỗ trợ tích hợp hệ thống. Với ý tưởng sử dụng các dữ liệu đã được cập nhật trong các phần mềm dùng chung (IMIS 2.0, D-Office, HRMS, Thư viện tài liệu e-doc,…) để hỗ trợ công tác số hóa dữ liệu, số hóa quy trình tại NPTPMB. Cung cấp tính năng tìm kiếm nhanh thông tin trên các nội dung đã có, tìm kiếm full text search trên các bản scan (sau khi đã được phần mềm nhận dạng sang dạng chữ) để đưa ra các kết quả nhiều chiều về một dự án, một công việc đang thực hiện trong NPTPMB theo nhu cầu quản lý, góp phần hỗ trợ Lãnh đạo ra quyết định. Phần mềm này sẽ có bộ dữ liệu lớn (do là dữ liệu của NPTPMB được lấy về từ các phần mềm dùng chung, được cập nhật liên tục), sẽ bổ sung nhiều tính năng lưu trữ hình ảnh, bản scan các quá trình hiệu chỉnh, trao đổi thảo luận, hoàn thiện tài liệu,… khi thực hiện các công đoạn trong quy trình quản lý dự án (chưa quản lý trên các phần mềm dùng chung).

NPTPMB đang phối hợp với nhà cung cấp để triển khai phần mềm quản lý Base work+ phần mềm quản lý công việc, dự án. Đây là một phần mềm giúp NPTPMB giải quyết được những bài toán quan trọng: Xây dựng hệ thống chuẩn hóa tất cả quy trình nghiệp vụ; Liên kết và tự động hóa các quy trình liên phòng ban; Giao việc kèm Deadline, tới từng nhân viên cụ thể;...

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được

Sau khi lắng nghe báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ NPTPMB cũng như các ý kiến góp ý của đại diện các Ban thuộc Đảng bộ EVNNPT tham dự Hội nghị, đ/c Phạm Lê Phú đã ghi nhận những áp lực, khó khăn mà Đảng ủy NPTPMB phải đối mặt, tuy nhiên Đảng ủy và Ban Giám đốc NPTPMB đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo công tác sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và quản lý vận hành an toàn hệ thống lưới điện truyền tải.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT cũng ghi nhận: Trong thời gian qua, Lãnh đạo EVNNPT đánh giá cao NPTPMB trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ đề năm 2022. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy NPTPMB tiếp tục phát huy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đề ra những chiến lược, kế hoạch thúc đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.

Trong thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023 sắp tới, đ/c Phạm Lê Phú yêu cầu Đảng ủy NPTPMB cần phải quán triệt đến các Chị bộ, trên tinh thần vì nhiệm vụ chung của EVNNPT, phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình truyền tải trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Ngành Điện giao phó, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục kinh tế, ổn định xã hội.

BCH Đảng bộ NPTPMB lắng nghe các ý kiến góp ý của đại diện các Ban thuộc Đảng bộ EVNNPT tham dự Hội nghị

Công Duẩn