Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án truyền tải điện

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của NPTPMB:

a. Giám đốc:

- Từ ngày 1/6/2020 đến 30/8/2020: Phạm Lê Phú (Phó TGĐ EVNNPT kiêm nhiệm);

- Từ ngày 01/9/2020 đến nay: Trần Thế Hùng.

b. Các Phó Giám đốc:

- Lý Ngọc Khánh.

- Võ Lương Nhân.

- Nguyễn Quang Anh.

c. Kế toán trưởng:

- Nguyễn Quang Anh.

d. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp:

Trưởng phòng: Lê Hồng Khoái

Phó phòng: Vũ Hồng Trường; Đào Trường Giang

- Phòng Kế hoạch:

Trưởng phòng: Phạm Chí Sỹ

Phó phòng: Kiều Như Lục; Nguyễn Thị Phương

- Phòng Kỹ thuật - An toàn:

Trưởng phòng: Thái Minh Thắng

Phó phòng: Lê Thành Đô; Đoàn Văn Đạo

- Phòng Tài chính và Kế toán:

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Anh

Phó phòng: Nguyễn Thị Hoa Hồng

- Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng:

Phó phòng phụ trách: Đỗ Quang Dũng

- Phòng Vật tư - Thiết bị:

Phó phòng phụ trách: Phạm Tiến Chinh

Phó phòng: Thái Hoàng Lương

e. Các ban điều hành dự án:

- Ban Điều hành dự án 1:

Phó Giám đốc: Bùi Ngọc Khuê

- Ban Điều hành dự án 2:

Phó Giám đốc: Nguyễn Kế Nghiêm

- Ban Điều hành dự án 3:

Phó Giám đốc: Nguyễn Đắc Anh

- Ban Điều hành dự án 4:

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tâm

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án truyền tải điện

Công tác kế hoạch

1. NPTPMB xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và kế hoạch điều chỉnh theo quy chế, quy định của EVN, EVNNPT trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và nguồn lực thực tế của đơn vị, trình EVNNPT phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo đánh giá, giám sát DAĐT theo quy định.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng

NPTPMB thực hiện các nhiệm vụ sau đây theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, EVN và EVNNPT về quản lý đầu tư xây dựng:

1. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng (nếu có), tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

2. Tổ chức lập và trình hồ sơ thiết kế, hồ sơ môi trường, tái định cư các giai đoạn, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để EVNNPT tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

3. Tổ chức lập và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu theo đúng phân cấp, quy chế của EVN, EVNNPT và quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

4. Đàm phán, ký kết, thực hiện, tổ chức, quản lý hợp đồng theo đúng quy định của EVN, EVNNPT và pháp luật, đảm bảo tiến độ, hiệu quả dự án.

5. Quản lý vật tư thiết bị mua sắm để đưa vào công trình đầu tư xây dựng được giao theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.

7. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết.

8. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng; Quản lý vật tư, thiết bị trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

9. Nghiệm thu, bàn giao công trình.

10. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

11. Tổ chức bồi huấn, sát hạch, cấp thẻ, chứng nhận an toàn vệ sinh lao  động, an toàn điện cho cán bộ công nhân viên của NPTPMB.

12. Tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động, các sự cố công trình theo quy định của pháp luật, EVN và EVNNPT; đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục.

13. Những nhiệm vụ và quyền hạn khác do EVNNPT phân cấp, ủy quyền.

Công tác tài chính - kế toán

1. Được EVNNPT cấp vốn và các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ.

2. Tổ chức thực hiện chế độ kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước, EVN và của EVNNPT.

3. Tiếp nhận và quản lý sử dụng nguồn vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện thanh quyết toán các công trình đầu tư xây dựng hoàn thành đúng quy định.

5. Tổ chức ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng đúng quy định của pháp luật, EVN, EVNNPT.

6. Thực hiện nghĩa vụ thu, nộp các khoản phát sinh tại NPTPMB theo đúng chế độ quy định.

7. Thực hiện thu xếp vốn đầu tư xây dựng cho các dự án theo nhiệm vụ EVNNPT giao.

Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo và lao động

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của NPTPMB, trình EVNNPT phê duyệt.

2. Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của NPTPMB sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của EVNNPT.

3. Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động hàng năm trình EVNNPT phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Trình EVNNPT quyết định các nội dung quản lý cán bộ theo Quy định hiện hành về công tác cán bộ trong EVNNPT và các quy định khác có liên quan.

5. Quyết định các nội dung quản lý cán bộ đối với các chức danh thuộc NPTPMB quản lý theo quy định hiện hành về công tác cán bộ trong EVNNPT và các quy định khác có liên quan.

6. Quyết định tuyển dụng, ký và chấm dứt hợp đồng lao động, mức lương, khen thưởng, kỷ luật (trừ các chức danh cán bộ là người lao động thuộc diện EVNNPT quản lý theo quy định về công tác cán bộ của EVNNPT), thôi việc, nghỉ hưu; các quyền và nghĩa vụ khác đối với người lao động của NPTPMB theo quy định của pháp luật, EVN và EVNNPT.

7. Quyết định chấp thuận cho cán bộ công nhân viên của NPTPMB (trừ cán bộ thuộc diện EVNNPT quản lý) đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

8. Nghiên cứu, áp dụng các định mức, định biên lao động và tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật do Nhà nước, EVN và EVNNPT ban hành để xây dựng, trình EVNNPT kế hoạch lao động, kế hoạch tuyển dụng lao động, định biên lao động.

9. Xây  dựng  kế  hoạch  đào  tạo,  quy  hoạch,  luân  chuyển  cán  bộ  trình EVNNPT duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, EVN và EVNNPT.

10. Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình EVNNPT phê duyệt và tổ chức thực hiện.

11. Xây dựng các quy định, quy trình quản lý nội bộ.

12. Hàng năm tổ chức nhận xét, đánh giá đối với: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị, Giám đốc Ban Điều hành dự án; các chức danh cán bộ khác theo thẩm quyền (chức danh do đơn vị bổ nhiệm) theo quy định của EVNNPT. Báo cáo EVNNPT kết quả đánh giá đối với các chức danh diện EVNNPT quản lý.

13. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy định khen thưởng, tổ chức các hình thức thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, kinh doanh.

Công tác kiểm tra thanh tra và pháp chế

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác thanh, kiểm tra theo quy định của Nhà nước, EVN và EVNNPT. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước EVNNPT về tính chính xác của công tác thanh tra kiểm tra của đơn vị.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác pháp chế, cải cách hành chính trong NPTPMB, theo quy định của Nhà nước, EVN và EVNNPT.

3. Lập và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác PCCC & CNCH tại trụ sở cơ quan và kho vật tư thiết bị (nếu có), công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác môi trường, công tác quốc phòng an ninh, quân sự theo quy định của pháp luật Nhà nước, EVN và EVNNPT.

4. Kết hợp chặt chẽ với các nhà thầu xây dựng công trình, cơ quan có liên quan, với địa phương và nhân dân trong công tác bảo vệ an toàn cho các công trình và tài sản của NPTPMB. Xây dựng kế hoạch bảo vệ từng công trình và tổ chức thực hiện.

5. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của NPTPMB theo quy định của pháp luật, EVN và EVNNPT./.