Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động của Ban Quản lý dự án truyền tải điện

EVNNPT thực hiện đầu tư xây dựng với số lượng dự án, khối lượng và giá trị ngày càng lớn, các công trình trọng điểm, cấp bách yêu cầu đưa vào vận hành kịp thời, mặt khác theo quy định các dự án từ 15 tỷ trở lên phải được thực hiện bởi các ban quản lý dự án chuyên nghiệp, do vậy việc ra đời NPTPMB là nhu cầu tất yếu, nằm trong tiến trình tái cơ cấu EVNNPT.

NPTPMB được thành lập nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án, phục vụ các mục tiêu chiến lược của EVNNPT, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Tổng Công ty. Với chức năng, nhiệm vụ thay mặt EVNNPT quản lý các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất, nâng khả năng tải lưới truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác khi được EVNNPT giao nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động của EVNNPT và các dự án đầu tư xây dựng khác theo phân cấp, giao nhiệm vụ của EVNNPT.