Giới thiệu chung

Ban Quản lý dự án truyền tải điện

Ban Quản lý dự án truyền tải điện được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của HĐTV EVNNPT. Việc thành lập NPTPMB là một chủ trương lớn, là kết quả sự quyết tâm của EVNNPT trong công tác tái cơ cấu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

NPTPMB có nhiệm vụ thay mặt EVNNPT quản lý các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất lưới truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác theo phân cấp, giao nhiệm vụ của EVNNPT, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động của EVNNPT.

NPTPMB chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2020 có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và 4 Ban Điều hành dự án 1, 2, 3, 4 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành, nghề kinh doanh chính

Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện;

Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện;

Xây lắp, Giám sát giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.