Đại hội Chi bộ 3 - Đảng bộ Ban QLDA truyền tải điện thành công tốt đẹp

Thứ hai, 19/9/2022 | 15:21 GMT+7
Ngày 19/9/2022, tại Hà Nội, Chi bộ 3 (phòng Kỹ thuật – An toàn) – Ban QLDA truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Võ Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTPMB dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ NPTPMB. Đại hội đã thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Chi bộ luôn đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. Nâng cao giá trị và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Quy chế làm việc của Chi bộ được phân công rõ ràng, cụ thể cho từng Đảng viên, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện với nhiệm vụ chính được phân công và điều hành bằng lịch công tác hàng tuần, hàng tháng. Hàng tháng đều tổ chức thực hiện việc họp Chi bộ đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm trước công việc được phân công.

Đồng chí Võ Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTPMB phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bí thư Chi bộ, đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Chi bộ về ý nghĩa, vai trò, đặc điểm, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tạo điều kiện cho tất cả các đảng viên tham dự đầy đủ các đợt sinh hoạt học tập chỉ thị nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo về học tập, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ EVNNPT, Nghị quyết Đảng bộ NPTPMB, các nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp, các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ đã phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy NPTPMB về thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực:

+ Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 về đầu tư xây dựng và tài chính.

+ Khắc phục các tồn tại hạn chế trong năm 2021 trong công tác xây dựng Đảng và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

+ Đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT (trong đó chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa số) và công tác truyền thông trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt để nâng cao hiệu quả hoạt động của NPTPMB.

+ Ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong các hoạt động của NPTPMB và Tổng công ty. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác ĐTXD, quản lý tài sản, VTTB.

+ Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án ĐTXD theo kế hoạch.

+ Nâng cao chất lượng công tác an toàn trong ĐTXD.

+ Nâng cao năng lực công tác quản lý kỹ thuật.

Chi bộ phổ biến, quán triệt, thực hiện và triển khai Thông báo số 16-TB/ĐU ngày 25/02/2022 của Đảng ủy NPTPMB phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ NPTPMB trong năm 2022, trong đó tập trung xây dựng tổng tiến độ, tiến độ chi tiết và thường xuyên rà soát, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các khâu từ giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu đóng điện, bàn giao đưa công trình vào vận hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Chi bộ phổ biến, quán triệt, thực hiện và triển khai Thông báo số 1784/TB-NPTPMB ngày 09/05/2022 kết luận của Đồng chí Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc NPTPMB tại buổi làm việc của Ban Giám đốc với phòng KTAT về vai trò đặc biệt quan trọng của phòng trong công tác quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến lúc quyết toán hoàn thành công trình; định hướng của phòng KTAT trong giai đoạn tiếp theo, làm chủ công nghệ quản lý dự án, nắm vững các đặc tính kỹ thuật thiết bị, giải đáp các vướng mắc, rút kinh nghiệm, đưa ra các cẩm nang về các tình huống xử lý dự án, xây dựng mối quan hệ công tác tốt với các đơn vị trong và ngoài Ban, phân công công tác hợp lý, linh hoạt, xây dựng lộ trình chuyên môn hóa sâu về các lĩnh vực, xây dựng đề án triển khai tư vấn giám sát do Ban A tự thực hiện, làm việc có tính cạnh tranh cao, chỉ đạo sâu sát hiện trường, tổ chức nghiệm thu đúng quy trình, quy định, làm việc tương tác chặt chẽ với đơn vị tư vấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dự án và nâng cao công tác đào tạo và tự đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ luôn luôn có sự thống nhất cao giữa việc lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Toàn thể đảng viên được học tập, sinh hoạt và có báo cáo thu hoạch Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hằng năm.

Các đảng viên được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa; sau mỗi khóa học, các đảng viên đều xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Chi bộ phổ biến, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho toàn thể đảng viên tại các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ cũng như trao đổi hàng ngày.

Chi bộ nghiêm túc trong việc cử cán bộ, đảng viên tham dự các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, các hội nghị tập huấn do Đảng ủy các cấp tổ chức.

Chi bộ quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2022, cụ thể kiểm tra 02 đảng viên và giám sát 01 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra cho thấy các đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, không có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng, tiêu chuẩn cấp ủy viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, không có đảng viên nào phải thi hành kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật trong và sau kiểm điểm.

Ngoài ra trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ cũng được Đảng ủy NPTPMB, UBKT Đảng ủy NPTPMB kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Kết quả đánh giá Chi bộ đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 3 đã khẳng định vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ, dù gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, tuy nhiên toàn Chi bộ đã có sự cố gắng nỗ lực rất lớn để khắc phục khó khăn và đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

+ Trong đó năm 2020 đã phê duyệt BCNCKT 21/20 dự án, đã phê duyệt TKKT/TKBVTC 04/03 dự án, khởi công 03/01 dự án.

+ Năm 2021 phê duyệt BCNCKT được 26/58 dự án; phê duyệt TKKT/TKBVTC 22/35 dự án, còn 13 dự án chưa phê duyệt; khởi công được 18/16 dự án, đóng điện được 07/06 dự án.

+ Năm 2022, tính đến thời điểm hiện tại đã khởi công được 05/22 dự án, đóng điện được 6/22 dự án, phê duyệt BCNCKT 11/27 dự án, phê duyệt TKKT/TKBVTC 7/27 dự án, dã phê duyệt chủ trương đầu tư 6/20 dự án, đã trình phê duyệt quyết toán 5/10 dự án, phê duyệt quyết toán 3/5 dự án.

+ Chi bộ bám sát các nghị quyết của Đảng uỷ, lãnh đạo việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong NPTPMB. Phối hợp với phòng Tổng hợp đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, huấn luyện và diễn tập PCCC&CNCH cho toàn thể CBCNV của Ban theo kế hoạch. Thường xuyên chỉ đạo chuyên môn đôn đốc, kiểm tra công tác ATVSLĐ, PCCC, PCTT&TKCN, môi trường trên các công trường thi công. Trong thời gian qua, không để xẩy ra tình trạng mất an toàn lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, nghiệm thu trên công trường.

+ Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn tích cực coi trọng việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, quản lý điều hành dự án, đẩy mạnh áp dụng các phần mềm dùng chung của EVN (IMIS, D-office, HRMS…) qua đó góp phần tăng cường hiệu quả công việc, bảo đảm công tác quản lý điều hành dự án an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

Năm 2021, Chi bộ đã có 05 sáng kiến được EVNNPT công nhận và đã triển khai áp dụng. Năm 2022, Chi bộ đã đăng ký 03 sáng kiến, đang chờ EVNNPT công nhận và sẽ tiếp tục đăng ký 2-3 sáng kiến trong đợt tiếp theo.

+ Chi bộ đã tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề nhằm nâng cao năng lực cho CNCNV do NPTPMB tổ chức. Đến nay, Phòng KTAT đã có 08/10 CBCNV có chứng chỉ hành nghề TVGS, quản lý dự án hạng II; 09/10 CBCNV có chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Tham gia góp ý, thẩm định dự toán gói thầu, hồ sơ mời thầu, chấm thầu các gói thầu TVTK/TVTT đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tham gia góp ý, thẩm định dự toán gói thầu, hồ sơ mời thầu, chấm thầu các gói thầu TVGS, Xây lắp, cung cấp MBA, VTTB nhất thứ, VTTB nhị thứ, SCACA, PCCC đảm bảo tiến độ cho công tác khởi công, đóng điện các dự án. Tham gia góp ý đầy đủ các Quy trình, Quy phạm của ngành, EVN, EVNNPT.

Tại đại hội này, Chi bộ cũng thống nhất cao thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3, lần thứ I nhiệm kỳ 2022-2025, tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thích ứng ăn toàn, linh hoạt và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, nắm bắt công tác Chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ mới trong công tác đầu tư xây dựng nâng cao hiệu suất lao động, hoàn thành các chỉ tiêu ĐTXD được giao.

Các đại biểu tiến hành nghi thức bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 3 tại Đại hội

Đồng chí Võ Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTPMB tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 3

Các đại biểu dự Đại hội chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 3

Các đại biểu Chi bộ 3 thông qua Nghị quyết Đại hội

Công Duẩn