Đảng - Đoàn thể

Phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Thứ sáu, 30/6/2023 | 08:29 GMT+7

NPTPMB