Đại hội Chi bộ 4 - Đảng bộ Ban QLDA truyền tải điện thành công tốt đẹp

Thứ ba, 20/9/2022 | 16:54 GMT+7
Ngày 20/9/2022, tại Hà Nội, Chi bộ 4 (Phòng TCKT, Phòng BTGPMB, Ban ĐHDA1) – Ban QLDA truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ 4 hiện nay có 09 đảng viên trong đó người quản lý là 2 đ/c (1 đ/c là Bí thư Đảng uỷ kiêm giám đốc Ban; đ/c Bí thư Chi bộ đồng thời là Kế toán trưởng). 7 đ/c còn lại là lãnh đạo và chuyên viên các phòng/ban trực thuộc Chi bộ.

Đồng chí Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ NPTPMB. Đại hội đã thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, lãnh đạo Ban NPTPMB. Các đảng viên Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò vị trí trên các lĩnh vực công tác, đoàn kết, phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và các chỉ thị, nghị quyết của Chi bộ. Nội bộ tổ chức Chi bộ có tính thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, các đảng viên đều có năng lực trình độ chuyên môn cao, kịp thời nắm bắt được công nghệ, ứng dụng trong công tác điều hành chỉ đạo.Cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện dần được NPTPMB quan tâm đầu tư, trang bị đồng bộ và hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người phát huy khả năng chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Quy chế làm việc của Chi bộ được phân công rõ ràng, cụ thể cho từng đảng viên, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện với nhiệm vụ chính được phân công và điều hành bằng lịch công tác hàng tuần, hàng tháng. Hàng tháng đều tổ chức thực hiện việc họp Chi bộ đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm trước công việc được phân công.

Đ/c Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bí thư Chi bộ, đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Cùng với sự ra đời và thành lập Đảng bộ NPTPMB, Chi bộ 4 được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ/ĐU ngày 04/9/2020 của Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo về học tập, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ EVNNPT, Nghị quyết Đảng bộ NPTPMB, các nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp, các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ đã phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy NPTPMB về thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ luôn luôn có sự thống nhất cao giữa việc lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Toàn thể đảng viên được học tập, sinh hoạt và có báo cáo thu hoạch Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hàng năm.

Các đảng viên được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa; sau mỗi khóa học, các đảng viên đều xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

Chi bộ phổ biến, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho toàn thể đảng viên tại các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ cũng như trao đổi hàng ngày.

Chi bộ nghiêm túc trong việc cử cán bộ, đảng viên tham dự các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, các hội nghị tập huấn do Đảng ủy các cấp tổ chức.

Chi bộ quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngoài ra trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ cũng được Đảng ủy NPTPMB, UBKT Đảng ủy NPTPMB kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Kết quả đánh giá Chi bộ đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Quản lý công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán của NPTPMB. Kiểm tra việc tuân thủ chế độ, chính sách tài chính kế toán. Thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành. Thu xếp vốn trong nước cho các dự án theo kế hoạch. Quản lý các hợp đồng Bảo hiểm, hợp đồng kiểm toán, kiểm kê hàng tồn kho hằng năm theo quy định.

- Hoàn thành việc thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành. Chỉ đạo quyết toán các dự án đúng kế hoạch được giao.

- Thực hiện thu xếp vốn cho các dự án có vốn vay theo kế hoạch để đủ nguồn vốn giải ngân cho các dự án.

- Tổ chức công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ; đo vẽ địa chính phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng; xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các dự án cho nhu cầu sử dụng đất là đất rừng; bồi thường và giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ khởi công các dự án đã giao theo kế hoạch.

- Xây dựng, ban hành các quy trình quản lý nội bộ, hoàn thiện, chỉnh sửa các quy trình đã ban hành; Tổ chức đào tạo, tự đào tạo nâng cao năng lực chuyên viên đảm bảo theo đề án nâng cao năng lực các Ban QLDA.

Tại đại hội này, Chi bộ cũng thống nhất cao thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 4, lần thứ I nhiệm kỳ 2022-2025, tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thích ứng ăn toàn, linh hoạt và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, nắm bắt công tác Chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ mới trong công tác đầu tư xây dựng nâng cao hiệu suất lao động, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, chủ động sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra, tiếp tục góp phần xây dựng NPTPMB phát triển bền vững, Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu tiến hành nghi thức bầu Bí thư Chi bộ 4 tại Đại hội

Đồng chí Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ 4

Các đại biểu dự Đại hội chúc mừng Bí thư Chi bộ 4

Các đại biểu Chi bộ 4 thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Công Duẩn