Đại hội Chi bộ 6 - Đảng bộ Ban QLDA Truyền tải điện thành công tốt đẹp

Thứ ba, 20/9/2022 | 15:48 GMT+7
Ngày 20/9/2022, tại Hồ Chí Minh, Chi bộ 6 (Ban Điều hành dự án 3 (ĐHDA3), Ban Điều hành dự án 4 (ĐHDA4) – Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Võ Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTPMB dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ NPTPMB. Đại hội đã thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Chi bộ luôn đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ. Nâng cao giá trị và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Quy chế làm việc của Chi bộ được phân công rõ ràng, cụ thể cho từng đảng viên, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện với nhiệm vụ chính được phân công và điều hành bằng lịch công tác hàng tuần, hàng tháng. Hàng tháng đều tổ chức thực hiện việc họp Chi bộ đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm trước công việc được phân công.

Đ/c Võ Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTPMB phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bí thư Chi bộ, đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Cùng với sự ra đời và thành lập Đảng bộ NPTPMB, Chi bộ 6 được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ/ĐU ngày 04/9/2020 của Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Chi bộ về ý nghĩa, vai trò, đặc điểm, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tạo điều kiện cho tất cả các đảng viên tham dự đầy đủ các đợt sinh hoạt học tập chỉ thị nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo về học tập, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ EVNNPT, Nghị quyết Đảng bộ NPTPMB, các nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp, các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ đã phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy NPTPMB về thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và NPTPMB về việc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào hoạt động ĐTXD, quản lý, điều hành dự án, trong các năm qua, Ban ĐHDA3, ĐHDA4 đã quán triệt đến toàn thể Đảng viên và CBCNV đơn vị áp dụng và triển khai, đã đạt được kết quả tốt. Cụ thể như:

- Đã triển khai áp dụng tốt các chương trình phần mềm quản lý như: IMIS2, HRMS, D-ofice, SmartEVN...

- Đã được EVNNPT công nhận các sáng kiến:

Năm 2021: Được công nhận 01 sáng kiến

+ Đẩy nhanh tiến độ thay thế máy biến áp AT1 đảm bảo an toàn cung cấp điện trạm 220 kV Sơn Hà.

Đợt 1 năm 2022: Đơn vị đã đăng ký 02 sáng kiến:

+ Phương án tách lèo thanh cái C11 phục vụ thi công dự án Lắp máy biến áp 110kV thứ 2 tại TBA 220kV Sơn Hà.

+ Tạo phương thức nghiệm thu đóng điện MBA T4 dự án Lắp máy biến áp 110kV thứ 2 tại TBA 220kV Sơn Hà (hiện đang chờ hội đồng sáng kiến xem xét).

Đối với nhóm giải pháp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin: Ứng dụng thử nghiệm thiết bị bay có camera (flycam) trong công tác kiểm tra, giám sát đường dây, lắp đặt Camera giám sát tại công trình, Chi bộ đang phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện.

Ngoài việc đảm bảo công tác quản lý điều hành dự án, Chi bộ quan tâm chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Động viên, khen thưởng kịp thời các tác giả có sáng kiến áp dụng hiệu quả vào quá trình sản xuất.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ luôn luôn có sự thống nhất cao giữa việc lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Toàn thể đảng viên được học tập, sinh hoạt và có báo cáo thu hoạch Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hàng năm.

Các đảng viên được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa; sau mỗi khóa học, các đảng viên đều xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

Chi bộ phổ biến, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho toàn thể đảng viên tại các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ cũng như trao đổi hàng ngày.

Chi bộ nghiêm túc trong việc cử cán bộ, đảng viên tham dự các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, các hội nghị tập huấn do Đảng ủy các cấp tổ chức.

Chi bộ quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Qua công tác kiểm tra cho thấy các đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, không có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng, tiêu chuẩn cấp ủy viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, không có đảng viên nào phải thi hành kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật trong và sau kiểm điểm.

Ngoài ra trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ cũng được Đảng ủy NPTPMB, UBKT Đảng ủy NPTPMB kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Kết quả đánh giá Chi bộ đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ, các Ban ĐHDA3, Ban ĐHDA4 đã chủ động thực hiện, phối hợp tốt với các phòng chức năng liên quan giải quyết tốt các thủ tục pháp lý, thẩm tra trình và phê duyệt hồ sơ, đảm bảo cung cấp vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch đóng điện các công trình đúng tiến độ:

          - Tổng số dự án được NPTPMB giao: 33 dự án. Đến thời điểm đại hội.

          + Phê duyệt BCNCKT: 21 dự án (Ban 3: 6 dự án, Ban 4: 15 dự án)

          + Phê duyệt TK sau TKCS: 12 dự án (Ban 3: 4 dự án, Ban 4: 08 dự án)

          - Khởi công (tính đến 08/2022): 05 dự án (B3:2, B4: 03 dự án)

          - Đóng điện (tính đến 08/2022): 04 dự án  (B3: 2, B4: 02)

          - Thực hiện các thủ tục hồ sơ về đất đai, BT GPMB: 04 dự án (B3 đang làm 02 da, Ban 4: 04 dự án)

          - Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư: 22 dự án (B3:07 dự án, B4: 15 dự án)

          - Công tác quyết toán: đang thực hiện quyết toán 02 dự án; hoàn thành quyết toán 01 dự án.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn tích cực coi trọng việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, quản lý điều hành dự án, đẩy mạnh áp dụng các phần mềm dùng chung của EVN (IMIS, D-office, HRMS…) qua đó góp phần tăng cường hiệu quả công việc, bảo đảm công tác quản lý điều hành dự án an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

Đối với nhóm giải pháp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin: Ứng dụng thử nghiệm thiết bị bay có camera (flycam) trong công tác kiểm tra, giám sát đường dây, lắp đặt Camera giám sát tại công trình, Chi bộ đang phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện.

Ngoài việc đảm bảo công tác quản lý điều hành dự án, Chi bộ quan tâm chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Động viên, khen thưởng kịp thời các tác giả có sáng kiến áp dụng hiệu quả vào quá trình sản xuất.

Tại đại hội này, Chi bộ cũng thống nhất cao thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 6, lần thứ I nhiệm kỳ 2022-2025, tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thích ứng ăn toàn, linh hoạt và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, nắm bắt công tác Chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ mới trong công tác đầu tư xây dựng nâng cao hiệu suất lao động, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, chủ động sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra, tiếp tục góp phần xây dựng NPTPMB phát triển bền vững, Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu tiến hành nghi thức bầu Bí thư Chi bộ 6 tại Đại hội

Đồng chí Võ Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTPMB tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ 6

Các đại biểu dự Đại hội chúc mừng Bí thư Chi bộ 6

Công Duẩn