Đảng ủy EVNNPT học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII

Chủ nhật, 8/5/2022 | 14:16 GMT+7
Ngày 01/4/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy EVNNPT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị TW 4 khóa XIII) gắn với học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến từ Đảng ủy EVNNPT với điểm cầu kết nối truyền hình tại các đơn vị.

Các đại biểu tham gia quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XIII

Toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công đoàn, Đoàn thanh niên của EVNNPT và các đơn vị thành viên đã tham gia lớp học tại cơ quan EVNNPT và các điểm cầu truyền hình kết nối với các đơn vị trực thuộc. Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT chủ trì lớp học. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp báo cáo nội dung Hội nghị TW 4 khóa XIII.

Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã phát biểu chỉ đạo tại lớp học: Việc tổ chức lớp học lần này nhằm thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 14/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 18/3/2022 của Đảng ủy EVNNPT về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị TW 4 khóa XIII gắn với học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó Đảng ủy EVNNPT triển  khai quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu khai mạc lớp học

Để đưa Nghi quyết TW 4 khóa XIII đi vào cuộc sống và áp dụng các kết luận, quy định của Trung ương Đảng vào thực tiễn của đơn vị, Bí thư Đảng ủy EVNNPT đề nghị các học viên tập trung lắng nghe, tích cực thảo luận, tham gia ý kiến để tiếp thu và tổ chức thực hiện thật tốt Kết luận, Quy định mới của Trung ương. Giao các Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, tạo  điều kiện để cán bộ, đảng viên, công nhân viên được học tập và thực hiện tốt Kết  luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với nhiệm vụ được giao.

Tại lớp học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo 3 chuyên đề của Nghị quyết TW 4 khóa XIII:

Chuyên đề 1: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chuyên đề 2: Kết luận số 01 KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 3: Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Với kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm 3 khóa từng đảm nhiệm Tổng thứ ký Hội đồng lý luận Trung ương của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, các chuyên đề được diễn đạt rất dễ hiểu, sâu sắc, đi sâu phân tích các ý, đôi khi là các từ mấu chốt trong mỗi văn kiện; làm nổi bật các đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng để cho các cán bộ, đảng viên dễ nắm bắt, dễ hiểu và dễ vận dụng, cụ thể hóa vào các điều kiện của ngành, của Tổng Công ty và  đơn vị.

Để cụ thể hóa các Kết luận, Quy định của Hội nghị TW 4 khóa XIII, Đảng ủy EVNNPT đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Trong đó đã tập trung: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên, người lao động; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện Kết luận 21-KL/TW phải đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực trong toàn Đảng bộ.

Để thực hiện có hiệu quả nội dung Kết luận số 21-KL/TW, đ/c Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT đã nêu rõ 12 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong toàn EVNNPT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó cầ tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị; bổ sung, lồng ghép nội dung này vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Tập trung rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định của chuyên môn đồng bộ, thống nhất với quy chế, quy định của cấp ủy. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể và người lao động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XIII có hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hoạt động của EVNNPT. Đảng ủy EVNNPT đã chỉ đảo các đồng chí bí thư đảng ủy, giám đốc đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị cũng như xây dựng chương trình hành động của từng cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy cấp trên sẽ góp phần để EVNNPT hoàn thành mục tiêu Chiến lược của EVNNPT là: “Phát triển EVNNPT đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”.

Một số hình ảnh

Đảng ủy EVNNPT tổ chức quán triệt Nghi quyết TW 4 khóa XIII

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo nội dung Nghị quyết

Đ/c Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

Đ/c Phạm Xuân Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy EVNNPT phát biểu tại lớp học

Quang Thắng